Bene Samuragwa n’abenegihugu bo mu Ruyigi basabwa kugira indero kugira bashike kuri ya mbono kazoza.

Ruyigi-Bene Samurarwa

Fyonda ngaha ubone ino nkuru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait